English

 

Sjørettsfondet

 

Formål

Fondets formål er i følge vedtektene ”å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og dertil knyttede juridiske emner. Dette kan gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte utgivelsen av vitenskapelige arbeider eller på annen måte støtte tiltak som kan fremme formålet.”

 

 

Vitenskapelig publisering – MarIus og SIMPLY

Sjørettfondet utgir tidsskriftet MarIus med uregelmessige mellomrom. Tidskriftet dekker sjørett og tilgrensende emner, herunder transportrett, petroleumsrett, energi- og naturressursrett, samt mer alminnelig nærings- og formuerett. Bidragene er på norsk, andre skandinaviske språk samt engelsk. MarIus fungerer som publiseringskanal for avhandlinger skrevet av vit.assene på Nordisk institutt for sjørett, men er også ment som en publiseringskanal for ordinære artikler. MarIus er i denne sammenheng åpen for publisering av arbeider fra forfattere over hele verden.

 

SIMPLY (Scandinavian Institute Maritime & Petroleum Law Yearbook) er årboka til Nordisk institutt for sjørett, og utgis en gang i året som et spesialnummer av MarIus. Den inneholder artikler på engelsk. SIMPLY tar i første rekke sikte på å publisere artikler skrevet av personer med tilknytning til instituttet, men publiserer også artikler basert på innledninger til sjørettseminarer el.l.

 

Redaktør for MarIus og SIMPLY og ansvarlig for kvalitetssikring etter vanlige metoder for vitenskapelige publikasjoner er professor, dr juris Trond Solvang. Et redaksjonsråd med representanter fra advokatfirmaer, justisdepartementet og andre universiteter støtter ham i dette arbeidet:

 

Norge:

Alla Pozdnakova, dr.juris

Ivar Alvik, dr.juris

 

Anne-Karin Nesdam, dr.juris

Camilla Bråfelt, dr.juris

Andreas Meidell, dr.juris

Odd-Harald Wasenden, dr. juris

Kristian Lindhartsen, advokat

 

Danmark:
Lars Overby Rosenberg, advokat
Jes Anker Mikkelsen, advokat
Vibe Ulfbeck, professor
Stinna Siig, dr. juris
 

Estland:

Katrin Nyman Metcalf, professor
 

Finland:

Peter Wetterstein, professor

Henrik Ringbom, PhD

Sverige:

Jonas Rosengren, advokat

Svante Johansson, høyesterettsdommer

Lars Gorton, professor

 
Australia:
Nick Gaskell, professor
 

Hellas:

Lia Athanassiou, professor

Kyriaki Noussia, PhD

 

Nederland:
Martha Roggenkamp, professor
Marian Hoeks, PhD
 
Russland:

Anna Arkhipova, PhD

 

UK:

D. Rhidian Thomas, professor

Filippo Lorenzon, professor

 

Alle innleverte arbeider blir normalt lest i anonymisert form av to fra redaksjonsrådet.

 

Språkredaktør for engelsk: Caroline Gliksman

 

Vitenskapelig publisering - bøker

Sjørettsfondets vitenskapelige bøker utgis (etter 2005) på Sjørettsfondet akademisk. Ansvarlig for kvalitetssikring etter vanlige metoder for vitenskapelige publikasjoner er professor, dr juris Trine-Lise Wilhelmsen. En oversikt over utgivelser finnes på http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/publikasjonar/boker/.

 

 

Annen publisering

Sjørettsfondet publiserer også kompendier og liknende til bruk i undervisningen ved Nordisk institutt for sjørett, se http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/publikasjonar/bestilling/index.html.

 

 

Bestilling

Sjørettsfondets publikasjoner bestilles på https://bokbyen.no/shop/sjorettsboker-og-kompendier/.

 

AbonnementMarIus kan begrenses til f.eks. sjørett, petroleums- og energirett, SIMPLY og/eller engelskspråklige utgaver, se http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/publikasjonar/bestilling/ om valgmuligheter og fremgangsmåte. Om bestilling av enkelteksemplarer http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/publikasjonar/marius/arkiv . Heftene er også for en stor del tilgjengelige i fulltekst på Internett via betalingstjenesten Hein Online. (Direkte tigang fra Universitetet i Oslo eller som innlogget abonent her.)

 

 

Publiseringspolitikk

Sjørettsfondet gir ikke vederlag til forfatterne, og publiser materialet så vel i papirformat som på nett (særlig ved hjelp av Hein Online). Forlaget tillater parallellpublisering på papir og nett.

 

 

Om Sjørettfondet

Kontakt:

Professor, dr juris Trine-Lise Wilhelmsen

t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

 

Forretningsfører: UNIFOR

Sjørettsfondets organisasjonsnummer: 970226540